องค์กรอ้างอิงที่ บรรยาย สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ (บางส่วน).องค์กรอ้างอิงที่ บรรยาย สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ (บางส่วน)  
   

สถาบันการศึกษา

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันดำรงราชานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยมหาดไทย วิทยาลัยพยาบาล นนทบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ฯลฯ

หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมบัญชีกลาง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักตรวจสอบภายใน กทม. สำนักคลังจังหวัด เขต 3 ภาคอีสาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล
สถานีอนามัย ทั่วประเทศ กรมชลประทาน

 
 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน/ หน่วยงานอิสระ

 
  บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
องค์การเภสัชกรรมกรุงเทพมหานคร
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ฯลฯ
 
  องค์กรอ้างอิงที่ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางส่วน)  
  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ (บางส่วน)
1. โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ (Consultancy Fund : CF)
2. โครงการบริการสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF)
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการธุรกิจ SMEs (โครงการ 13 ระยะที่ 2)
4. โครงการร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม โดย Japan International Cooperation Agency (JICA)
5. โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย. (Invigorating Thai Business : ITB)
6. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบมาตรฐานสากล ISO จำนวน 32 องค์กร
7. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 18 องค์กร
8. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบความปลอดภัยของอาหาร จำนวน 10 องค์กร
9. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ(Competency) จำนวน 20 องค์กร
10. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 34 องค์กร
11. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบทุนมนุษย์ (Human capital system) จำนวน 6 องค์กร
12. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบการบริหารผลงาน (BSC & KPIs) จำนวน 26 องค์กร
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางส่วน)  
  1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาล ทั่วประเทศ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนางานบริการโรงพยาล 100 % 7 โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ/เอกชน
3. โครงการพัฒนาผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (อบจ.อบต.เทศบาล)
4. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับ 7-9 สถาบันดำรงราชานุภาพ
5. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กองทัพอากาศไทย
6. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงกลาโหม
7. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ทุกกระทรวง จัดโดยกรมบัญชีกลาง
8. โครงการพัฒนาหัวหน้างาน องค์กรเอกชน มากกว่า 400 องค์กร ทั่วประเทศ
9. โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยทั่วประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
11. โครงการพัฒนานักจัดรายการวิทยุทั่วประเทศ สังกัด อสมท.
12. โครงการฝึกอบรมผู้เข้าประกวดนางสาวไทยรอบ 18 คนสุดท้าย (2 ปีซ้อน)
 
 

องค์กรอ้างอิงที่ให้คำปรึกษา/บรรยาย ภาคเอกชน (บางส่วน) แยกตามกลุ่มธุรกิจ (อน.ดร.บัญญัติ บุญญา)

 
  หมวด 1 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมฯ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด
บริษัท ซีพี อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ป.เจริญภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
บริษัท ไดนามิค วิศวกรรม จำกัด
บริษัท กม.18 วิศวกรรม จำกัด
บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ยันม่าร์ เอสพี จำกัด
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ซ แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์มาเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ซีพีอินเตอร์ฟู้ด จำกัด โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า,กำแพงเพชร
บริษัท ซีพีอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท โภคภัณฑ์ อะควาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
บริษัท เบทาโกร จำกัด
บริษัท บีฟูดส์ โปรดัคส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์ แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท เอส ไอ พี สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
บริษัท ทีซี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรรี่ จำกัด
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 
  หมวด 2 อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
  บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีพลาซ่า จำกัด
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีคอน จำกัด
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ในเครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท ฮาโก้กรุ๊ป (1991) จำกัด
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน )
บริษัท ภูเก็ตวิลล่ากรุ๊ป จำกัด
 
  หมวด 3 ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุยกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร แลนแอนด์เฮ้าส์
บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
จำกัด บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
 
  หมวด 4 สินค้าอุปโภคบริโภค  
  4.1 ธุรกิจจำหน่ายสินอุปโภคบริโภค  
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ฯลฯ
 
  4.2 ธุรกิจแฟชั่นและอัญมณี  
  บริษัท เจอาร์เอ จำกัด
บริษัท เป๊ปโป้ แฟชั่นกรุ๊ป จำกัด
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯแห่งชาติ
ฯลฯ
 
  หมวด 5 ทรัพยากร  
  5.1 พลังงานและสาธารณูปโภค  
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ
บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
 
  5.2 เหมืองแร่และการผลิต (ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว อลูมิเนียม)  
  บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด บริษัท เหล็กสยามยามาโต๊ะ จำกัด
บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ
 
  หมวด 6 เทคโนโลยี (ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ การสื่อสาร)  
 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตชิบา จำกัด
บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาซิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิซึกิ อิเลคโทนิคส์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริค จำกัด และในเครือ
บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซ่าว่า จำกัด
บริษัท บรูพาการไฟฟ้า จำกัด
บริษัท มิซือกิ ยูนิตส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ค คอปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ จำกัด
บริษัท ในเครือนิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท เอสซีไอ อิเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จำกัด
บริษัท บางกอก ฮิตาชิ จำกัด
บริษัท โรม อพอลโล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วี.เอ.ซี.อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
บริษัท โรห์ม อินดิเกรเต็ด เซมิคอนดัคเตอร์ จำกัด
บริษัท อินโนเว็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่น จำกัด
บริษัท ซันอิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทโย อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส ประเทศไทย จํากัด
บริษัท เอจีซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
บริษัท พานาโซนิคซิวเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัท แม็กซิมแม็กซ์ จำกัด ฯลฯ

 
  หมวด 7 สินค้าอุตสาหกรรม  
  7.1 ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง  
 

บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด
บริษัท เซฟโรเล็ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจนเนอร์รัล มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิทกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทยออโต้พาร์ค จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซัน จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮาเนท จำกัด
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท เอฟ เอส เค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท แพนเอเชีย จำกัด
บริษัท โซโย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
บริษัท ไทย ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด
บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยชิบาอุระ เด็นชิ จำกัด
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคอลเซ็นเตอร์ของเอเชีย จำกัด
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จำกัด
ฯลฯ

 
7.2 ธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์,บรรจุภัณฑ์  
  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
บริษัท เมืองทอง บรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไอพีดี แพจเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมฯ จำกัด
บริษัท สยาม แฟลก์ แพค จำกัด
บริษัท เอลต้า จำกัด
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
ฯลฯ
 
 

7.3 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 
 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุเบะ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮันฮวา เคมีคอล จำกัด
บริษัท พาต้า เคมีคอลฯ จำกัด
บริษัท เอ็คก้า เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาแท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
บริษัท โฮย่าเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
ฯลฯ

 
  หมวด 8 บริการ  
 

8.1 การแพทย์ (เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์)

 
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสิริโรจน์
โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ
บริษัท แอร์โปรดัค อินดัสตรีย์ จำกัด
บริษัท ปากจั่น พีเพิ้ล จำกัด
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หสน. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
บริษัท มาซาแลบ จำกัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อิน-เอ็กซ์ จำกัด
บริษัท แอ็ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด
ฯลฯ
 
  8.2 สื่อและสิ่งพิมพ์  
  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
บมจ.เนชั่น มัลติเดีย กรุ๊ป
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สรรพสาร จำกัด
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
ฯลฯ
 
  8.3 บริการเฉพาะกิจ (ธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม)  
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ซีนีคอล เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท เอดีโฟร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท พัฒนานักบริหาร จำกัด
บริษัท ออล อีส วัน จำกัด
บริษัท โลมาบิสซิเนส คอลซัลซิ่ง จำกัด
บริษัท เอช อาร์ ดี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ดีบี คอนซัลติ่ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซีนิท พลัส พลัส จำกัด
บริษัท เมมฟิสออร์การ์ไนเซอร์ฯ จำกัด
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
สถาบันพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท จัสติน คอลเลคชั่น แอนด์ เคลม
ฯลฯ
 
  8.4 การท่องเที่ยวและสันทนาการ  
  บริษัท สรรพสัมผัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม Six Senses)
โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท
บริษัท บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ป่าตองบีชโฮเต็ล โรงแรม จำกัด
บริษัท โนรา กรุ๊ป แมนเนจเม็นท์ จำกัด
โรงแรม โนราห์บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
บริษัท ทวิน ปาล์ม รีสอร์ท จำกัด
โรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย ชลบุรี กรุงเทพฯ มากกว่า 200 โรงแรม
ฯลฯ
 
  8.5 ขนส่งและโลจิสติกส์  
  บริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด
บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด
บจ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จำกัด
ฯลฯ
 
 
 
    ประวัติการศึกษา
    ประวัติการทำงาน
    ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
    ความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญ
    โครงการที่ให้คำปรึกษา (บางส่วน)
    หลักสูตรที่บรรยาย (บางส่วน)
    ประสบการณ์ด้านการ /บรรยาย
    องค์กร/หน่วยงานอ้างอิง